Política de Protección de datos

POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica (ÉS) 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que les dades personals i adreça de correu electrònic de l’interessat, seran tractats sota la responsabilitat de ADN SBERT AUDIT S.L. per al manteniment de la relació comercial, així com per a l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a això. Les dades no seran comunicats a tercers, excepte obligació legal.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/Francisco Rover 6, 2A, – 07003 Palma de Mallorca (ILLES BALEARS) o enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic auditoria@sbertauditores.com o a la que figura en la capçalera del missatge rebut. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.aepd.es

 

POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de ADN SBERT AUDIT S.L. para el mantenimiento de la relación comercial, así como para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello.

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/Francisco Rover 6, 2A, – 07003 Palma de Mallorca (ILLES BALEARS) o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico auditoria@sbertauditores.com o a la que figura en la cabecera del mensaje recibido. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es

 

DATA PROTECTION POLICY

In accordance with the provisions of current regulations on personal data protection, that is, the Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (GDPR) and the Organic Law (ES) 3/2018 of December 5 about Protection of Personal Data and guarantee of digital rights (LOPDGDD), we inform you that the personal data and email address of the interested party will be treated under the responsibility of ADN SBERT AUDIT S.L. for the continuation of the commercial relationship, as well as for the sending of communications about our products and services and will be kept as long as there is a mutual interest in it.

The data will not be communicated to third parties, except for legal obligation. We inform you that you can exercise the rights of access, rectification, portability and deletion of your data and those of limitation and opposition to their treatment by contacting C / Francisco Rover 6, 2A, – 07003 Palma de Mallorca (ILLES BALEARS) or sending a message to auditoria@sbertauditores.com or at the email address in the header of the received message. If you consider that the treatment does not comply with current regulations, you may file a claim with the control authority at www.aepd.es